Krajobraz znaczenia #1 (na internet i cztery projektory)

Leszek Onak

Krajobraz znaczenia #1 (na internet i cztery projektory)Instalacja multimedialna Krajobraz znaczenia #1 zadaje pytania o pozycję człowieka w nowej sytuacji cywilizacyjnej, w której istotną rolę odgrywa technologia, która przestała być tylko nośnikiem, a stała się współtwórczynią informacji.

Prezentacja składa się z czterech różnych projekcji pokazywanych symultanicznie w jednym pomieszczeniu. Animacje opierają się na algorytmach zaciągających z internetu wybrane treści, które są wyświetlane w taki sposób, że na czterech ścianach tworzą się swoiste krajobrazy utkane ze słów i zdań. Powstały w wyniku pomieszania komunikatów wizualnych i muzycznych szum odzwierciedli relację Człowiek – Internet.

Nazwa nawiązuje do instalacji dźwiękowych Johna Cage’a pt. Imaginary Landscapes. Tak Imaginary Landscape No. 4 komentuje sam kompozytor:

„Zatem jest możliwe skomponowanie utworu muzycznego, którego ciągłość nie jest uzależniona od indywidualnego smaku i pamięci (psychologii) oraz od literatury i tradycji sztuki muzycznej. Dźwięki, nie podporządkowane żadnej abstrakcji, wypełniają czasoprzestrzeń dzieła jako własne punkty odniesienia i centra sfer otwartych dla nieskończonej gry interpenetracji.

Sądy oceniające nie leżą w naturze takiego dzieła, zarówno w odniesieniu do kompozycji, jak i wykonania i słuchania. Wobec braku idei relacji (idea: 2), wszystko (idea: 1) może się zdarzyć. Pojęcie „błędu” nie ma w ogóle zastosowania, bo cokolwiek się zdarzy, autentycznie istnieje.”

• • •

Leszek Onak (Service Pack) – czarny edytor tekstu, wektor rachunku. Poczta Polska zremiksowana przez robotnika. Powierzchnia usług systemowych. Tanie hotele przez lata. Gniazdo portu kaseta (inny krzyż, czyli dżem z błędów). Kilka miesięcy temu. Spam. Kontentowy turysta. Należy do grup, podpisał kilka manifestów. Jawny agent prądu na kaloryfer. Ogólnie to woda z kranu, php i ogólnie takie, takie... Ale w miarę to Ruczaj...

• • •

Premiera na festiwalu Ha!wangarda 2013

• • •

• • •

• • •

The multimedia installation A Landscape of Meaning #1 poses questions about the position of man in new cultural circumstances in which technology, as a major shaping agent, has transformed from a mere carrier of information into its co-author.

The presentation comprises four different projections shown simultaneously in one room. The animations are based on algorithms importing content from the Internet, which is then projected on the walls, resulting in the appearance of landscapes made of words and sentences. Noise created by mingling of visual and musical messages will reflect the relationship between the Human Being and the Internet.

„It is thus possible to compose a musical piece the continuity of which will be dependent neither on individual taste and memory (psychology), nor on literature and musical tradition. Sounds not subjected to any abstract rules will fill the space and time of the work as their own points of reference and centers of spheres open to an infinite play of interpenetrations.”

Evaluative judgments are not in the nature of such a work, both in respect to composition and the performance and reception of the piece. In face of the lack of the idea of interdependence (idea: 2), anything (idea: 1) can happen. The notion of “error” has no application whatsoever, since whatever happens, genuinely exists.

• • •

Leszek Onak (Service Pack), a black word processor, count vector. Polish Mail remixed by a worker. Space of system services. Budget hostels for years. Socket port box (a different crossing or error jam). A few months ago. Spam. Content tourist. He is a member of groups and has signed manifestoes. Open agent of radiator power. Generally, it’s tap water, php and generally such, such… But so, so, so then it’s Ruczaj housing estate…

Projekt Petronela Sztela      Realizacja realis

Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w naszej polityce prywatności.

Zgadzam się na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information